Disclaimer

Bibliotheek Boekenberg Spijkenisse (BBS) beheert deze website. Ondanks het feit dat BBS de grootst mogelijke zorg in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BBS niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. BBS kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door de BBS niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. BBS wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot deze website en de daarop geboden informatie berusten bij BBS en Insideout.com. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BBS over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBS. Bibliotheek Spijkenisse zal alle moeite doen om eigenaren van auteursrechten te achterhalen voor toestemming van publicatie. 

Forum bepalingen

BBS heeft geen verantwoordelijkheid voor teksten, afbeeldingen en links naar andere sites die bezoekers op het forum achtergelaten. De bibliotheek behoudt zich het recht voor een bericht of een reactie te beoordelen op toelaatbaarheid. De bibliotheek kan te allen tijde, en zonder opgave van redenen, bijdragen van derden verwijderen.

Bij misbruik van het forum heeft BBS de gebruiker die daar schuldig aan is direct (en voorgoed) de toegang tot het forum te blokkeren.

Niet toelaatbare activiteiten op het forum bestaan onder andere, uit de volgende activiteiten:

 • discriminatie in woord of beeld
 • seksisme
 • racisme
 • het verspreiden van pornografie
 • criminele activiteiten
 • bedreigingen
 • belasten of smaad van de bibliotheek, de bezoekers van deze website of derden
 • het verspreiden van virussen
 • het proberen de beveiliging van de website te omzeilen, of te doorbreken
 • het verspreiden van spam of andere ongewenste reclame
 • alle overige activiteiten die de bibliotheek niet toelaatbaar acht

De bibliotheek kan op verzoek van gerechtelijke autoriteiten meewerken aan een onderzoek naar bovenstaande of andere niet toelaatbare activiteiten. Ook behoudt de bibliotheek zich het recht voor om uit eigen beweging of op verzoek van derden aangifte te doen bij de gerechtelijke autoriteiten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

BBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan BBS wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van BBS. 

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan. 

Wijzigingen

BBS behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.